ny regering

Ny regering satser på velfærdsteknologi

Den nye regering vil satse på velfærdsteknologi, helt i tråd med Welfare Tech Regions virke og idegrundlag.

Ifølge rapporten ”Et Danmark, der står sammen”, som blev offentliggjort i begyndelsen af oktober 2011, vil et af den nye regerings fokusområde være en øget indsats på det velfærdsteknologiske område. Den offentlige sektors efterspørgsel skal bruges aktivt til at fremme innovation og problemløsning, så de private virksomheder bliver mere konkurrencedygtige, og den offentlige sektor kan levere bedre service til borgerne. Det ligger helt i tråd med Welfare Tech Regions virke.

I regeringsgrundlaget står der blandt andet, at regeringen vil arbejde for en mere sammenhængende satsning på telemedicin og opstille ambitiøse og bindende målsætninger, som forpligter regioner og sygehuse til at tage velfærdsteknologien til sig i stor skala.

Regeringen vil desuden opfordre regionerne til øget brug af telemedicinske behandlingsformer. Nye telemedicinske afdelinger skal tænkes ind i opbygningen af de nye supersygehuse. Dette sikrer en kvalificeret telemedicinsk tilstedeværelse over hele Danmark.

Samtidig skal det undersøges, hvordan det for kroniske patienter og andre særligt relevante patientgrupper, kan gøres til en rettighed at vælge telemedicinske løsninger, som en del af sin behandling.

De ældres vilkår skal forbedres

I rapporten står der videre, at regeringen vil forbedre de ældres vilkår. Der skal gives flere muligheder, som skal sikre mere medbestemmelse og øge trygheden blandt de ældre. Gennem forebyggelse skal flere ældre sikres bedre muligheder for at klare sig selv længere.

Ydermere vil regeringen i samarbejde med kommunerne undersøge mulighederne for at øge udbredelsen af velfærdsteknologi inden for ældreområdet, herunder afdække om manglende lånemuligheder står i vejen for indførelsen af ny teknologi. Velfærdsteknologi vil kunne gøre mange ældre mere selvhjulpne og samtidig bidrage til at dæmpe manglen på arbejdskraft.

 

Desuden vil regeringen undersøge muligheden for at give ældre ret til digitale løsninger, som et led i deres velfærd, når det kan øge kvaliteten og reducere omkostningerne, for eksempel hvor hjemmebesøg erstattes af videosamtaler.

Bedre samarbejde og flere muligheder for kommunerne

Det nye regeringsgrundlag gør op med mange års statsstyring og detailregulering af kommunerne, som har øget mistilliden mellem stat og kommuner. Overflødige dokumentationskrav og uhensigtsmæssig statsstyring skal nu erstattes af friere, men forpligtende rammer for kommunerne.

Regeringen vil ydermere give kommuner og regioner bedre mulighed for at gennemføre nyttige, nødvendige og rentable investeringer, for eksempel inden for energirenovering og velfærdsteknologi. I den forbindelse vil regeringen modernisere låne- og deponeringsreglerne for investeringer, der gennem fremtidige driftsbesparelser sikrer en fornuftig rentabilitet.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png