2016-09-15-Klyngesamarbejde-skal-styrke-Danmarks-konkurrencekraft-.jpg

Klyngesamarbejde skal styrke Danmarks konkurrencekraft

Hvordan skal fremtidens klyngestruktur se ud i Danmark, og hvordan sikrer vi, at klyngerne skaber størst mulig værdi for de danske virksomheder? Det var temaet, da Cluster Excellence Denmark samlede de danske klyngeaktører til årskonference 2016 i Aalborg.

128 deltagere fra 42 forskellige klynger og netværk var samlet til Cluster Excellence Denmarks Innovation Camp 2016 i slutningen af august i Aalborg. Under overskriften ”Nye Veje” gav campen de danske klynger og netværk, heriblandt Welfare Tech, inspiration til nye forretnings- og udviklingsområder, som kan styrke erhvervseffekterne i klyngerne, og ikke mindst netværk til at styrke synergier og samarbejde på tværs af de danske klynger.  

- En vigtig del af klyngernes funktion er at udvide mulighederne for virksomhederne. At fremskynde og forme konkurrencemæssige fordele og styrke modstandskraften gennem højere innovationsgrad og specialisering, sagde Christian Ketels, der er en af verdens førende forskere i erhvervsklynger, bl.a. ved Harvard Business School og Michael E. Porter’s Institute for Strategy and Competitiveness. 

Forskningen peger på, at klyngetanken har stået sin prøve. Kaster man et blik på det globale klyngekort ses der en tydelig sammenhæng mellem vækstområder og klynger, hvor virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, investorer, og som i Welfare Techs tilfælde kunder i form af kommuner og hospitaler, samarbejder og videndeler på kryds og tværs. Samarbejdet og de tætte relationer baner vejen for innovation og specialisering. Og i kølvandet følger iværksætteri, eksport og flere arbejdspladser til gavn for ikke bare for erhvervslivet men for hele samfundet. 

Klynger og netværk indgår derfor også som del af det danske erhvervsfremmesystem, hvor både stat, regioner og kommuner bakker op om klynge- og netværksdannelse. Klyngeorganisationernes rolle er at understøtte erhvervsmæssige styrkepositioner. At bygge bro og relationer mellem erhvervsliv, forskning og kunder og spotte nye muligheder og ændringer i markedet, som kan omsættes til konkret forretning og eksportmuligheder. I Danmark findes der i dag mere end 40 klynger og netværk, som både geografisk, branchemæssigt og teknologisk dækker de væsentligste dele af dansk erhvervsliv; herunder sundhed/medico, energi, byggeri, miljø, fødevare, transport, kommunikation, service og oplevelseserhverv. Mellem disse områder er der flere synergier, og der ligger derfor et stort potentiale i at øge samarbejdet mellem de danske klynger, hvor forskellige styrkepositioner kobles sammen. Som eksempelvis samarbejdet "Lyd og Sundhed", mellem Welfare Tech har og Innovationsnetværket Danish Sound.

Læs mere om samarbejdet Lyd og sundhed 

Tættere samarbejde

Et tættere samarbejde mellem de danske klynger er netop et ønske fra Styrelsen for Forskning og Innovation, under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har ansvaret for at styrke og videreudvikle det danske innovationsfremmesystem. 

- Klynger og netværk spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke væksten i Danmark, men der er brug for en tættere koordinering mellem klyngerne og niveauerne i klyngestrukturen både fagligt beslægtede, tværfagligt og nationalt-regionalt, sagde Nicolaj Zarganis, der står i spidsen for Innovationspolitisk kontor i Styrelsen for Forskning og Innovation. 

På sigt kan der være tale om at forenkle det danske klynge- og netværkslandskab, men arbejdet skal altid bygge på samfundsudfordringer og virksomhedernes behov, så de offentlige erhvervsfremmekroner bringer værdi tilbage til virksomhederne, lød budskabet.  

I et internationalt perspektiv klarer de danske klynger sig godt, og der er i følge Christian Ketels meget at lære af de danske klynger. Det afspejler sig i, at Danmark har ikke færre end 8 guldcertificerede klynger under European Cluster Excellence Initiative (ECEI), heriblandt Welfare Tech. Certificeringerne er ikke bare et udtryk for klyngernes styrke, de skaber også en solid grobund for internationale samarbejder med klynger i andre  lande, som åbner for nye samarbejdsmuligheder og internationale netværk, der kan løfte eksport og innovationskraft i de danske virksomheder. 

Innovations Campen var arrangeret af Cluster Excellence Denmark i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Innovation og de danske regioner. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png