2017-05-15-Gode-resultater-med-nødkald-til-psykisk-sårbare-.jpg

Gode resultater med nødkald til psykisk sårbare

Kan en kombination af nødkald og en 24/7 adgang til et tryghedscenter hjælpe psykisk sårbare borgere til bedre trivsel? Ja, konkluderer en ny testrapport fra CoLab Recovery & Rehab i Region Syddanmark. I et testforløb har en gruppe borgere med forskellige psykiske lidelser prøvet CEKURAs nødkaldstilbud, og testpersonerne har taget positivt imod tilbuddet.

Når hverdagens udfordringer presser sig på, kan det at klare dagen og vejen og samtidig holde humøret højt være en udfordring i sig selv. Det gør det ikke nemmere, hvis man så tilmed har en psykisk lidelse. Så kan selv almindelige opgaver såsom at tage bussen, spise sin aftensmad, stå op eller gå i seng på nødvendige tidspunkter virke uoverskuelige. Mange borgere med psykiske lidelser har derfor brug for hjælp til disse udfordringer. Men behovet for hjælp varierer meget fra person til person.

Nødkaldsfirmaet CEKURA har god erfaring med at hjælpe borgere med psykiske udfordringer såsom angst, depression, bipolar lidelse og PTSD (posttraumatisk stresstilstand), og det har længe været et ønske få dokumenteret den effekt, som denne gruppe af borgere oplever. CECURA har derfor indgået et samarbejde med CoLab Recovery & Rehab i Region Syddanmark, der netop har stor erfaring med at gennemføre og dokumentere velfærdsteknologiske projekter inden for psykiatriområdet.

Udfordringen er, at psykisk sårbare borgere skal have en individuel tilgang til den støtte de modtager. Det, der fungerer rigtig godt for den ene, har måske slet ingen effekt for den anden. CEKURA har god erfaring med, at deres tryghedskald fungerer rigtig godt for mennesker, der kan klare sig selv i eget hjem, men som i perioder kan have så store udfordringer, at de har brug for kontakt til en lyttende og empatisk person. 

Baggrund for projektet

CEKURAs tryghedskald startede oprindeligt som en udvidet nødkaldsservice til ældre borgere med behov for ekstra tryghed, herunder behov for samtaler ved ensomhed eller utryghed, men også behov for hurtig hjælp i akutte situationer, fx ved fald i eller uden for hjemme.

- Vi tilbyder også løsningen til psykisk sårbare borgere, som har brug for tryghed og støtte til at overkomme svære situationer i hverdagen. Vi har gode erfaringer med at understøtte borgerens selvstændighedsproces og med at tilrettelægge støtten, således at den gennemføres med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov, siger Søren Viktor Janovitj Nielsen fra CEKURA. 

Det fungerer på den måde, at borgeren når som helst kan kontakte CEKURAs tryghedscenter gennem nødkaldet. Med et enkelt tryk sættes borgeren i telefonisk kontakt med CEKURAs døgnbemandede tryghedscenter. Her har man allerede kendskab til oplysninger om borgerens forhistorie og forudgående samtaler, da det i følge CEKURAs erfaringer er langt bedre at hjælpe en psykisk sårbare borger, når man i forvejen kender til borgeren og borgerens sundhedsmæssige baggrund. 

Oplysningerne gør det samtidig muligt for forskellige medarbejdere at imødekomme borgeren og følge op på tidligere samtaler. Ligeledes kan det aftales, at CEKURA ringer borgeren op på bestemte tidspunkter af dagen. Dette er især gavnligt for borgere, der har svært ved at strukturere deres dag, eller som har behov for at få snakket om deres udfordringer med en lyttende og empatisk person. 

- Vores erfaringer er, at netop sådanne samtaler samt det faktum, at borgeren altid kan få fat på CEKURA gennem nødkaldet, øger borgerens livskvalitet. Det er flere gange blevet observeret, at borgeren tør komme mere ud og får større bevægelsesfrihed, siger Søren Viktor Janovitj Nielsen. 

Tryghed i hverdagen

CEKURA indgik testforløbet med CoLab Recovery & Rehab for at få afdækket sine kompetencer i forhold til psykiske sårbare mennesker, samt for at kunne yde mere målrettet tryghed til denne gruppe af borgere. Formålet var at øge testpersonernes følelse af tryghed i hverdagen. 

Ingen af borgerne havde i forvejen erfaring med tryghedsskabende redskaber eller services. Ifølge CoLab Recovery & Rehabs rapport havde deltagerne ”blandt andet forventninger om, at få en tryggere hverdag ved at vide, at der er hjælp at hente hurtigt og døgnet rundt, hvilket måske kan betyde øget selvhjulpenhed.” (Kilde: CoLab Recovery & Rehabs testrapport)

En af testdeltagerne udtrykte sin forventning til testen således:

- Dette kan være den hjælp, jeg har brug for, for at kunne blive boende i eget hjem og have tryghed og hjælp nok til at mestre det bedre.  

Testforløbet

CoLab Recovery & Rehab driver et frivilligt testpanel, kaldet Psykiatriens hverdagstestere, hvor borgere med en psykisk lidelse og pårørende deltager i forskellige testforløb på innovative tiltag på psykiatriområdet. De få derved en rolle som aktive medudviklere i stedet for blot at være passive modtagere.

Sammen med CoLab blev der aftalt en testperiode på to måneder, hvor 5 testpersoner, de såkaldte hverdagstestere, skulle teste CEKURAs tryghedscenter.

Fælles for hverdagstesterne var, at de oplevede et behov for redskaber til at opnå øget tryghed i hverdagen, og at de var villige til frivilligt at teste CEKURAs nødkaldsløsning.  Det blev aftalt, at CEKURA skulle agere på samme måde over for testpersonerne som med de nuværende brugere af CEKURAs tryghedskald i denne kategori. Testpersonerne fik to tryghedsopkald om ugen – altså opkald, hvor CEKURA ringede borgeren op gennem nødkaldet, og forhørte sig om, hvorledes borgeren havde det. Derudover kunne borgeren når som helst trykke på nødkaldet og ringe CEKURA op.

Resultater

Overordnet har testpersonerne haft en positiv oplevelse af CEKURAs nødkald. De har været glade for CEKURAs servicekald – altså de opkald, hvor CEKURA aktivt opsøgte borgeren for at få en snak om, hvordan det gik, og hjælpe borgeren med at strukturere dagen. Fx minde borgeren om, at spise aftensmad, gå en tur, gå i seng osv. Disse opkald blev vurderet til at være med til at skabe tryghed hos testpersonerne. Og de borgere, der valgte at få servicekald, vurderede servicekaldene som positive eller meget positive. Det kan ifølge rapporten skyldes, at borgeren ikke selv behøver at vurdere, hvorvidt han/hun skal kontakte CEKURA eller ej.

- Jeg er gået fra aldrig at spise aftensmad til altid at spise aftensmad, lyder det fra en af testdeltageren i rapporten.  

Anonym telefonlinje eller en kendt stemme?

Det store spørgsmål er, om borgerne skal være anonyme, når de ringer med deres udfordringer, eller om det giver bedre resultater, hvis CEKURA i forvejen kender til hver enkel borgers problemstillinger. 

Af testrapporten fremgår, at testpersonerne foretrak den personlige service. Faktisk ønskede flere af testpersonerne mulighed for at kunne snakke med den samme person hver gang – et ønske, som er svært at efterkomme, da CEKURAs tryghedsmedarbejdere arbejder i en 8-timers turnus. 

Testrapporten anbefaler, at CEKURA lader borgeren være tilknyttet én eller få medarbejdere, således at der skabes størst mulig tryghed for borgeren. Dette er ifølge CEKURA muligt med et servicekald. 

Perspektivering

- Det har været fint, det er et smaddergodt koncept, som helt sikkert kan forebygge mange indlæggelser, lyder det fra en af testdeltagerne.

At forhindre indlæggelser – og især genindlæggelser – samt give psykisk sårbare borgere den bedst mulige overgang fra et botilbud til egen bolig, samt reducere antallet af genindskrivninger på botilbuddet, er nogle af mange retninger, som CEKURAs system med fordel kan bruges til. 

Dette sidste er i øjeblikket ved at blive testet nærmere i et pilotprojekt med Patient@home og Svendborg Kommune. Hvis projektet viser sig at være til gavn for brugere af socialpsykiatriske botilbud, ønsker CEKURA at finde kommuner til et større testforløb på området. 

Og der er mange penge at spare. Ifølge Ankestyrelsens statistik 2010 koster en botilbudsplads på et socialpsykiatrisk botilbud gennemsnitlig 750.000 kroner. Hertil skal man lægge, at omkring halvdelen af borgerne på socialpsykiatriske tilbud selv opsøger tilbuddet, samt at omkring 19 % har en eller flere genindskrivninger på botilbuddet. 

Læs en detaljeret beskrivelse af resultater og testmetoden i selve testrapporten.

Download rapporten her

For yderligere information

Kontaktperson hos CEKURA: Søren Viktor Nielsen, sornie@cekura.dk / +45 2335 1271

Kontaktperson hos CoLab, Region Syddanmark: Kirstine Skytt Mikkelsen
Kirstine.Skytt.Mikkelsen@rsyd.dk
/ +45 2479 8315

CEKURA og Region Syddanmark er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png