2018 03 22 360 graders view på internationalt samarbejde.jpg

360 graders view på internationalt samarbejde

Samarbejde på tværs af grænser er på en gang frugtbart og giver ny indsigt, muligheder og netværk, men også en udfordring med kulturforskelle og sprogbarriere. Det har det dansk-tyske projekt Demantec også måtte sande. En 360 graders evaluering af projektet har belyst styrkerne og svaghederne ved internationalt samarbejde og givet anbefalinger til, hvordan Demantec-samarbejdet kan blive endnu bedre.

Demantec er nu mere end halvejs inde i projektperioden, og samarbejdet og resultaterne er ved at tage form. Sammen har projektpartnere fået indsigt i at deltage i et tværnationalt Interreg-projekt og erfaringer, som de kan trække på i fremtidige projekter og samarbejder. 

For hvad vil det egentligt sige at arbejde sammen på tværs af to kulturer, med to forskellige sprog og et brancheområde, som er indrettet meget forskelligt i henholdsvis Danmark og Tyskland? Hvordan sikrer man målopfyldelse, når man arbejder på tværs af faggrupper, over store afstande? Og hvordan får man opbygget bæredygtige relationer og et netværk, der kan leve videre og videreføre samarbejdet, sparringen og videndelingen efter projektets afslutning?

Det søgte en 360 graders workshop i Flensborg svaret på. På initiativ af Interreg er alle Interreg5A-projekterne i 2017 blevet evalueret. Data om hvert enkelt projekt er blevet indsamlet, og projektdeltagerne har svaret på et spørgeskema, som nærmere belyste deres projekts struktur, samarbejde, målopfyldelse og projektledelse. Svarene er efterfølgende blevet uddybet i en fire-timers workshop med projektpartnerne, og det gav en "øjenåbner" for, hvad projekterne er gode til, og hvor der er potentiale for forbedringer. 

- Evalueringen viser, at vi skaber stor værdi med vores projekt. Vi har skabt grænseoverskridende resultater og etableret succesfulde samarbejder, siger professor dr. Bosco Lehr fra Flensburg University of Applied Sciences i Tyskland, der er lead partner i Demantec.

- Det er netop et af hovedmålene med Demantec, at give adgang til teknologier målrettet plejehjem og de uddannelsesmæssige aspekter omkring disse teknologier. Det er vi godt på vej med, og det viser relevansen og interessen for at forbedre situationen på plejehjemmene og processerne for det professionelle personale, siger Bosco Lehr. 

Stort, komplekst og fyldt med potentiale

Resultaterne fra workshoppen er samlet i en rapport, som er fremlagt for Demantec-ledelsen og Interreg5A. Den viser, at Demantec med sine 10 partnere og store tilslutning fra netværkspartnere er et af de største Interreg-projekter med et budget lidt over gennemsnittet for Interreg5A-projekter. Projektpartnerne er meget forskellige fra praktikere på plejehjem og i kommuner, til fagfolk fra uddannelsesinstitutioner, sundhedsinnovatører, erhvervsfremmeaktører og virksomheder. Den brede sammensætning har vist sig at være både en styrke, men også en udfordring, som skal adresseres, hvis gevinsterne skal indfries og misforståelser undgås. 

- Demantec har hjulpet os med finde ud af, hvordan verden ser ud i Danmark og Tyskland. Vi har fået et godt billede af, hvor forskellene er, og hvor de fælles ting er. Og det har givet os noget, at vi på den måde er blevet opmærksomme på, om der er noget vi kan tilpasse i vores løsning - eller måden vi skal italesætte Danmark på, når vi eksporterer til fx Tyskland, siger Lars Jessen fra Life-Partners, der er projektpartner i Demantec.

Life-Partners står bag en digital løsning, Life Manager, der giver mulighed for at kommunikere og skabe et netværk mellem medarbejderne, borger og pårørende. Løsningen afprøves og tilpasses i Demantec i forhold til de særlige udfordringer, der er forbundet med plejen af demente på plejehjem. Det undersøges bl.a., om Life Manager kan være et værktøj for aktivitetsmedarbejderne, så de kan stille skarpere på aktiviteter og matche dem til de borgere, som rent faktisk har interesse for de aktiviteter der planlæggers.

- Der er store fordele ved en effektiv kommunikationsvej og mulighed for at spare tid, ved at du kan planlægge dit arbejde bedre. På ét af de tyske plejehjem, som deltager i Demantec, har aktivitetsmedarbejderne rigtig mange manuelle arbejdsgange. De løber rundt til hver enkelt borger for at invitere til aktiviteter og kommunikere med plejerne. De ting kan vi digitalisere, så aktivitetsmedarbejderne kan invitere borgerne via en digital platform, mens borgerne kan kommunikere med hinanden omkring de planlagte aktiviteter. På danske plejehjem ser de en gevinst i at involvere de pårørende, og både støtte og informere dem om aktiviteter på plejehjemmet og gøre kommunikationen med medarbejderne mere tilgængelige. Også her er en digital løsning effektiv, fortæller Lars Jessen. 

Han deltog på workshoppen, der gav mulighed for at drøfte projektets styrker men også de svagheder, der ligger i et internationalt samarbejde, og de kulturelle forskelle der er. Herunder incitamentstrukturer til at deltage i netværksarrangementer, sprogbarriere, og afstande, der mindsker mulighederne for fysiske projektmøder.

- Jeg synes det var godt at se, at folk havde svaret på spørgsmålene, og at det går fremad og at vi i fællesskab lykkedes med det her projekt, siger Lars Jessen.

Workshoppen blev afholdt hos Flensburg University of Applied Sciences i Flensborg under ledelse af virksomheden Kienbaum Consultants i Hamburg, der har foretaget evalueringen af de i alt 18 Interreg5A-projekter. 

Om Demantec

Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. 

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 

Læs mere på demantec.eu 

Kontakt

Mette-Thiel_NY1.jpg

Mette Thiel

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Strategisk kommunikation og markedsføring

T: +45 2058 5138

LinkedIn

Skype id : mette.thiel

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png