2018-09-20Et bedre sundhedsvæsen for borgere med komplekse forløb .jpg

Et bedre sundhedsvæsen for borgere med komplekse forløb

KL’s ældrekonference 2018 er netop afholdt i Kolding. I år var temaet ’Komplekse borgerforløb’ på dagsordenen. Oplægsholdere fra forskellige sektorer gav deres bud på såvel de komplekse borgeres som sundhedssystemets udfordringer. Her er de vigtigste hovedpointer fra konferencen.

Borgere med komplekse lidelser er et stadigt stigende problem i sundhedssektoren. Det giver kommuner, hospitaler og praktiserende læger store udfordringer med behandlingen, pleje og rehabilitering. Ydermere koster netop denne borgergruppe samfundet anselige ressourcer. Samtidig formår sundhedssystemet ikke at levere en tilfredsstillende service, så disse borgere lever længere og har en høj livskvalitet. Der er et stort behov for at (re)organisere og gentænke sundhedsvæsenet efter borgerens behov.

- Det begynder at blive en undtagelse kun at have én sygdom. Karakteristisk for disse borgere er, at deres livslængde og/eller livskvalitet er medbestemt af en kontinuerligt og vedvarende (livslang) indsats fra sundhedsvæsenet. Ydereligere ses det, at netop mange i denne gruppe har meget svært ved at forstå, at efterleve og at have en dialog med en professionel. Hvordan skal vi lave et sundhedssystem, der magter dette? Frede Olesen, tidligere praktiserende læge, professor, dr.med., præciserede udfordringen for tilhørerne på konferencen.

Paneldebat: En fælles opgave - en fælles løsning.
Foto: Dorte Malig Rasmussen/Welfare Tech.

Borgere med komplekse lidelser udfordrer nuværende struktur i sundhedsvæsenet og stiller således store krav til behandlere om at tænke på tværs af eksisterende siloer i de enkelte sektorer og imellem sektorerne. Fra et borgerperspektiv opleves det aktuelt som om, det er borgerne selv, der skal navigere og håndtere sundhedssystemet, holde styr på eget forløb og finde den rette vej. Det er ikke sundhedssystemet, der tager sig af borgerne, de tager sig af diagnoserne. Som en borger på konferencepodiet udtrykte det:

- Jeg er mig, jeg er ikke min diagnose.

Sidsel Vinge, projektchef fra VIVE, satte fokus på sygeplejerskers perspektiv på kompleksitet i sygeplejen i kommunerne. For sygeplejersker er kompleksitet i langt højere grad relateret til borgernes sociale forhold og livssituation end det er relateret til borgernes medicinske kompleksitet. Den organisatoriske kompleksitet skabte dog de største udfordringer i sygeplejerskernes arbejde.

- Det er i virkeligheden organiseringen, der skaber rammer og muligheder for opgaveløsningen. Den organisatoriske kompleksitet handler i høj grad af antallet af aktører i borgerens forløb, aktørenes indbyrdes relation til hinanden, samt dokumentation, kommunikation og sammenhæng i arbejdsgange og arbejdsprocesser, påpegede Sidsel Vinge.

Hvad skal der til for at lykkes?

Dagen gav ikke et entydigt og endeligt svar på Frede Olesens spørgsmål, men der blev givet flere bud på, hvad der skulle til for at lykkes med et bedre sundhedsvæsen for borgere med komplekse forløb. Nogle af buddene var:

  • mere fokus på borgeren
  • bedre organisering
  • koordinering
  • kommunikation
  • samarbejde
  • kontinuitet i borgerens forløb

Helt konkret blev der igennem dagen udtrykt et behov for, at de forskellige sektorer digitalt kunne dele relevant information om borgerne på tværs af eksisterende sektorer og at både borgere og pårørende kunne tilgå denne viden. Der var behov for et klart overblik, indsigt i mål og ansvar.

Fremtidens teknologiske produkter til at forbedre livet for borgere med komplekse udfordringer må tage udgangspunkt i netop de ovenfor skitserede udfordringer og muligheder. Udfordringerne ser dog ud til at være af så sammensat karakter, at det må anbefales, at løsningerne udvikles i et offentligt-privat samarbejde, hvor brugerne i høj grad inddrages.

Borgere med komplekse udfordringer har ofte kognitive og/eller social gradient (ulighed, red.), der stiller krav til de teknologiske produkter i forhold til at være personlige, intuitive, anvende let forståeligt sprog eller basere sig på visualisering. Der ser også ud til at være behov for at udvikle teknologier, der kan understøtte effektiv sammenhæng i patientforløbene samt udnytte big data.

Se oversigt over udstillere samt præsentationer fra dagen her.

Foto: Pixabay.com


Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png