2019-05-13-Kommuner-evaluerer-effekten-af-elektroniske-vendesystemer.jpg

Kommuner evaluerer effekten af elektroniske vendesystemer

Fire danske kommuner har sammen med Teknologisk Institut undersøgt effekten af elektroniske vendesystemer fra bl.a. Vendlet. Resultaterne er positive. Der er store fordele at hente for både borger og personale. Læs mere og få 10 anbefalinger til implementeringen af elektroniske vendesystemer.

Forbedret plejekvalitet og bedre arbejdsmiljø. Det er to markante gevinster ved brugen af elektroniske vendesystemer, viser en ny evaluering fra Teknologisk Institut. I en periode fra 2016 til 2018 har instituttet og fire danske kommuner, Aabenraa, Viborg, Ishøj og Københavns kommuner, afdækket, hvad kommunerne får ud af at investerer i elektroniske vendesystemer til plejesektoren.

I evalueringen indgik vendesystemer fra to danske producenter, Vendlet ApS og TurnAid. I alt blev 328 systemer evalueret. 320 fra Vendlet ApS og 8 fra TurnAid. Nu offentliggøres resultaterne, og anbefalingen er klar. De danske kommuner bør anvende elektroniske vendesystemer som APV-hjælpemiddel for at imødegå udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere!

Bedre arbejdsmiljø og trivsel

Mange kommuner oplever lige nu udfordringer med arbejdsmiljøet i sundheds- og plejesektoren, og det er svært at fastholde og rekruttere medarbejdere. Arbejdsmiljøet er hårdt. Der er mange arbejdsskader, og sygefraværet er markant højere end landsgennemsnittet. Kommunerne er derfor nødt til at gøre sektoren mere attraktiv. Dét vurderer evalueringen, at de elektroniske vendesystemer kan hjælpe med. 

Evalueringen viser nemlig, at de elektroniske vendesystemer skåner medarbejderne, så de oplever færre smerter og mindre træthed efter arbejde. Evalueringen konkluderer, at kommunerne, ved at implementere elektroniske vendesystemer, kan forebygge arbejdsskader hos personalet, hvilket ikke mindst er med til at forebygge nedslidning og forbedre rekrutteringsevnen i sektoren.

Hertil kommer, at brugen af elektroniske vendesystemer også reducerer behovet for medarbejdere ved sengepleje – fra to til kun én medarbejder. Det betyder øget effektivitet, da medarbejderne kan arbejde uafhængigt af hinanden, og der frigives derved hænder til andre opgave. 

Skånsom pleje for borgeren

Brugen af elektroniske vendelagner har også store fordele for borgerens fysiske og psykiske velbefindende ved sengepleje. 

Evalueringen viser, at vending og forflytning med vendesystemerne kan være tryksårsforebyggende, fordi shear og friktion på borgerens hud nedsættes. Samtidigt er teknologien med til at gøre borgeren mere tryg, fordi forflytningen er glidende og ens hver gang. 

Muligheden for at gå fra to til én medarbejder betyder også, at personalet ikke kommer til at snakke hen over hovedet på borgerne, og at borgerne følte sig mere inddraget i forflytningen. Hele 91 % af borgerne, der deltog i undersøgelsen, oplevede at have en bedre kommunikation med personalet, og 100 % af borgerne var tilfredse med den personlige pleje i sengen – en stigning på 25 %. 

Medarbejderne, der deltog i projektet, ytrer generelt, at den service, de leverer, altid har været god, men at den nu er endnu bedre, fordi den er mere skånsom. Derfor vurderer evalueringen også, at en tidlig implementering er bedst, hvis personale og borger skal have mest muligt ud af vendesystemerne.

Evalueringen udpegede fire borgergrupper, hvor elektroniske vendesystemer bør anvendes:

 1. Bariatriske borgere
 2. Smerteprægede borgere såsom borgere med multiple frakturer, terminale borgere eller borgere med cancersmerter 
 3. Demensramte borgere, borgere med kognitiv dysfunktion, angst eller BPSD, samt psykiatriske borgere eller borgere der er udadreagerende 
 4. Borgere med stiv og/eller ubevægelig krop såsom spastikere, borgere med sklerose, ALS, paralyser, muskelsvind, plagier eller borgere med Parkinson

Det er bare at gå i gang

Evalueringen konkluderer, at elektroniske vendesystemer har så store fordele for arbejdsmiljøet og plejekvaliteten, at det bare ’er at gå i gang’. Teknologien er moden og intuitiv for personalet, hvorfor effekterne opleves hurtigt efter implementeringen. 

- Vi håber meget, at den her evaluering kan være med til at åbne kommunernes øjne op for, hvor stor en forskel elektroniske vendesystemer faktisk kan gøre ift. arbejdsmiljøet og plejekvaliteten, siger Peter Maindal, direktør i Vendlet.

De fire kommuner vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af de danske kommuner. Resultaterne er derfor overførbare til andre kommuner. 

Best Practice for implementering

Alt for mange projekter og evalueringer af velfærdsteknologiske løsninger forsvinder ud i sandet, når det kommer til implementering. Dette forsøger Teknologisk Institut at komme i forkøbet ved at udstikke en ’Best Practice’, når det kommer til brugen af elektroniske vendesystemer. 

Foruden opbakning fra ledelsen anbefales det i evalueringen, at bevillingskompetencen i langt højere grad flyttes ud til forflytningsvejlederne på de enkelte institutioner, bo-enheder, sygehuse o.lign. Det er nemlig ude i praksis, de har bedst mulighed for at vurdere, hvornår der er brug for et elektronisk vendesystemer, lyder det. 

Evalueringen udstikker følgende 10 anbefalinger til implementeringen af elektroniske vendesystemer. 

 1. Hav både fokus på arbejdsmiljø og den økonomiske besparelse
 2. Vælg ét EVS-mærke og skift det ikke unødigt ud
 3. Benyt forflytningsvejleder som primær ressourceperson
 4. Husk ledelsesopfølgning på ressourcepersonens ansvarsopfyldelse
 5. Skab en ensartet metodik i identificering af borgere
 6. Skab en agil proces ved visitering
 7. Sørg for at sikre en fyldestgørende oplæring af personalet
 8. Inddrag pårørende i implementeringen
 9. Sørg for at sikre ejerskab for implementeringen hos ledelsen
 10. Gå i gang

Vil du vide mere? 

Så har du mulighed for at deltage på et gratis webinar om evalueringen, der afholdes af Vendlet den. 28. maj 2019, kl. 15:00. Webinaret varer en time, hvor evalueringen bliver gennemgået. Undervejs får du mulighed for at stille spørgsmål til projektet og de elektroniske vendesystemer generelt. Du deltager fra din egen computer. 

Se mere og tilmeld dig webinar

Læs mere om Vendlets vendesystemer

Vendlet, Teknologisk Institut, Aabenraa Kommune og Københavns Kommune er medlem af Welfare Tech. 

Billede: Vendlet ApS.

Kontakt

Peter Maindal

Direktør/Fysioterapeut

Vendlet ApS

T: +45 9631 0050

M: +45 2134 1000

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png