2019-03-12 Tænk i flere faggrupper når ny teknologi implementeres.jpg

Tænk i flere faggrupper, når ny teknologi implementeres

Gitte Østergaard, adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, har mange års erfaring med implementering af velfærdsteknologi. Succesfuld implementering forudsætter, at flere faggrupper inddrages i processen, siger hun i denne artikel, der er del af en artikelserie om implementering af teknologi i kommunerne.

Ifølge Gitte Østergaard, adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, ligger nøglen til succesfuld implementering i samarbejdet mellem faggrupper. Odense Kommune har gode erfaringer med at inddrage flere faggrupper, når velfærdsteknologi skal implementeres. Generelt inddrages mange forskellige aktører i arbejdet med teknologierne. Teamet ’Team Velfærdsteknologi’ er med til at organisere arbejdet med velfærdsteknologi. De består af 6 medarbejdere med faglige baggrunde som ingeniør, sociolog, antropolog, sygeplejerske, fysioterapeut og lærer. 

Teamet understøtter, at borgernes og medarbejdernes behov afdækkes, og at nye teknologier testes. Teamet er også med, når teknologierne skal implementeres, og der skal følges op på, om teknologien giver den tilsigtede værdi i driften. Når Team Velfærdsteknologi vurderer en ny teknologi, er der flere fagligheder inde over. For eksempel kan en ingeniør vurdere teknologiens stabilitet, en terapeut kan vurdere de arbejdsmiljømæssige konsekvenser i forbindelse med brugen af teknologien, mens en sygeplejerske kan vurdere et parameter som hygiejne. Det, at mange fagligheder er med tidligt i processen, gør, at Odense Kommune får en bedre helhedsvurdering af velfærdsteknologien og dermed en lettere implementering i sidste ende.

Implementering af løfteteknologien Raizer

Da Odense Kommune implementerede løfteteknologien Raizer, inkluderede det forskellige aktører i både projektledelsesdelen og i det udførende arbejde. Team Velfærdsteknologi ledede samarbejdet på tværs af faggrupperne. Fysioterapeuter, plejepersonale og medarbejdere i Teknisk Service samarbejdede om implementeringen. Fysioterapeuterne er forflytningsrådgivere og eksperter i, hvordan teknologien anvendes. Plejepersonalet foretager til dagligt den sundhedsfaglige vurdering og afgør om borgeren har en skade inden løft. Mens medarbejdere fra Teknisk Service betjener løfteteknologien og foretager selve løftet af borgeren. Under implementeringen underviste fysioterapeuterne plejepersonalet og medarbejderne fra Teknisk Service, og der var fokus på deres individuelle opgave og samarbejdet mellem dem.

- Samspillet mellem faggrupperne er altafgørende for, at borgeren får en god oplevelse. Derfor er det vigtigt, at deres roller er veldefinerede, og de er trænet i at samarbejde, siger Gitte Østergaard.

Medarbejderne fra Teknisk Service arbejder i By- og Kulturforvaltningen. De var derfor ikke de mest oplagte at inddrage i den borgernære opgaveløsning. Der gik også lidt tid, før man i Odense Kommune indså, at de med fordel kunne inddrages i driften af de nye løfteteknologier. Teknisk Service har i forvejen en døgnbemandet funktion, og medarbejderne er dygtige til at betjene teknologier, fortæller Gitte Østergaard. I det nye tværgående samarbejde bliver ressourcerne i kommunen udnyttet bedre, og opgaven ude ved borgeren bliver løst hurtigere. Det giver både værdi for kommunen og for den enkelte borger.

- Det kræver, vi gør os umage, for det er ikke reglen at tænke tværfagligt. Det er noget, vi er i gang med at lære. Den tværfaglige bemanding betyder, at der er et tværfagligt blik på borgeren, og at opgaverne bliver løst interdisciplinært. På den måde kommer man ud over den ensidige vurdering af borgeren, som let kan forekomme, hvis det kun er én faglighed, der iagttager borgeren, siger Gitte Østergaard.

Velfærdsteknologi-ambassadører

Ifølge Gitte Østergaard kræver implementering af velfærdsteknologi også ambassadører, som både kender arbejdspladsen og teknologien. Ambassadørerne fortsætter med deres eksisterende arbejdsopgaver samtidig med, de fungerer som ambassadør på deres afdeling. De tilhører den samme faggruppe som medarbejderne, der skal tage teknologien i brug og er vant til at indgå i organisationen. Det giver et godt udgangspunkt for at gå i dialog med de medarbejdere, der skal bruge den nye teknologi. Ligesom lederne bliver de inddraget tidligt i arbejdet med den nye teknologi og kan besvare spørgsmål om teknologiens muligheder.

- Velfærdsteknologi-ambassadørerne er uundværlige i arbejdet med implementering. Dialogen med ambassadørerne giver medarbejderne mulighed for at blive hørt og ytre de bekymringer, de sidder med. Vigtigst af alt afmystificeres teknologien, og det er muligt at få en konstruktiv dialog om forventningerne til teknologien og de kommende udfordringer, siger Gitte Østergaard.

Eksterne parter

I Odense Kommune er det ikke kun internt i kommunen, der gøres en indsats for at repræsentere forskellige fagligheder. Også eksterne parter som Ældrerådet, Handicaprådet og pårørende inddrages i arbejdet med velfærdsteknologi. De er organiseret i velfærdsteknologinetværk, som giver råd om den enkelte teknologi ud fra den position, de står i. Det bevirker, at der er større chance for, at kommunen implementerer en teknologi, der efterspørges af både borgeren, de pårørende og medarbejderne.

Leverandørerne af teknologierne inddrages også i stigende grad.

- Ligesom vi i kommunen bliver bedre til at implementere, kan vi også mærke, at leverandørerne bliver bedre til at tænke implementering ind som del af leverancen eller som en del af produktet. Leverandørerne har teknologien nede i maven, og kender den ud og ind. Det er selvfølgelig en fordel, når teknologien skal implementeres og sættes i drift,siger Gitte Østergaard. 

Besøg OPIguide - din guide til offentlig-privat innovation

Bedre til at samarbejde  

Det kræver god projektledelse at få forskellige faggruppers logikker til at mødes under implementering af velfærdsteknologi. Noget Gitte Østergaard kan mærke både private virksomheder og offentlige parter i højere grad end tidligere prioriterer, ser værdien i og bliver bedre til.

- Jeg tager opgaven med implementering af velfærdsteknologi meget nært og alvorligt. Derfor glæder det mig, at vi bliver bedre og bedre til at implementere og samarbejde på tværs af faggrupper. Det er to ting, der hænger uløseligt sammen. For kun med en vellykket implementering, kan vi frigøre ressourcer til borgeren, der er sidst på listen, slutter Gitte Østergaard.

Denne artikel er anden artikel i rækken af tre, som sætter fokus på implementering af velfærdsteknologi. I første artikel mødte vi Mickael Bech, professor i sundhedsledelse ved Aarhus Universitet,som efterlyste, at vi gentænker begrebet ydelse, så de nye teknologier ikke bliver tillægsydelser. I næste og sidste artikel, som udkommer først i april 2019, møder vi teknologivirksomhederne Life-Parters og Systematic og får deres bud på, hvordan man understøtter en succesfuld implementering i kommunerne bedst muligt. 

Odense Kommune er medlem af Welfare Tech.

Foto: Odense Kommune


Dette er anden artikel i en artikelserie på tre, som belyser implementering af ny teknologi i kommunerne: 

1. artikel - medio marts 2019: Tænk altid teknologi som en organisatorisk forandring
Interview med Mickael Bech, professor i sundhedsledelse ved Aarhus Universitet.

2. artikel - slut marts 2019: Tænk i flere faggrupper, når ny teknologi implementeres
Interview med Gitte Østergaard, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

3. artikel - medio april 2019: Hvad siger virksomhederne om implementering af teknologi i det offentlige?
Interview med Brian Fisker, Systematic, og Bo Iversen, Life-Partners.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png