Fokus_DK

Fokusområder

Welfare Tech holder et snævert fokus, som gør os i stand til at kende rigtig meget til udpegede områder, hvor vi kan gøre en forskel.

Definitionen af sundhed og velfærdsinnovation spænder bredt. I Welfare Tech snævrer vi området ind og sætter særligt fokus på:

Forebyggende sundhedsinnovation


Forebyggende sundhedsinnovation fokuserer på teknologiske løsninger og services, der kan minimere risikofaktorer og monitorere helbredstilstand. Målet er at opdage sygdomme og kroniske lidelser tidligt i forløbet, så der hurtigt kan sættes ind med den rette behandling og derved undgå indlæggelser og kroniske tilstande. Teknologierne kan også have fokus på at motivere borgerne til at tage del i deres egen sundhed, så de kan forblive aktive livet ud.

Der kigges på løsninger til monitorering, opsamling af data, registrering, udstyr og it.

Sundheds- og sygehusinnovation


Sundheds- og sygehusinnovation fokuserer på teknologiske løsninger og services målrettet hospitalerne, som dels kan optimere drift og logistik, dels kan øge patienternes og sundhedspersonalets livskvalitet, og/eller forbedre arbejdsgange og effektiviteten i de udførte opgaver.

Kernen i Sygehus- og sundhedsinnovation er byggerierne af de nye supersygehuse. Danmark er i gang med en historisk investering i byggeri af nye hospitaler,som giver store muligheder for virksomheder, der bl.a. via konsortiedannelser kan skabe innovative totalløsninger med eksportpotentiale.

Der kigges på teknologier til pleje, automation, logistik, udstyr, inventar og it.

Rehabinnovation


Rehab innovation fokuserer på teknologiske løsninger og services, som kan hjælpe og understøtte patienter og pleje- og sundhedspersonalet, når patienten er udskrevet fra hospitalet, men stadig behøver pleje, efterbehandling og genoptræning.

Tanken bag Rehabinnovation er at nedbringe antallet genindlæggelser og understøtte borgere, så de kan bliver længst muligt i eget hjem. Nye teknologier og hjælpemidler giver nye muligheder for genoptræning og monitorering i borgerens eget hjem. Blandt andet kan virtuelle platforme benyttes til genoptræning og telemedicinsk kontakt mellem borger i eget hjem og kommune eller hospital kan øge trygheden.

Der kigges på teknologier til genoptræning, telemedicin, leg og læring, hjælpemidler, mobilitet og aktive ældre.

Social serviceinnovation


Social serviceinnovation fokuserer på teknologiske løsninger og services, som øger livskvaliteten hos borgere i eget hjem og blandt sundhedspersonalet, som varetager kommunale serviceopgaver, herunder løsninger, som øger trygheden, gør borgerne mere selvhjulpne, forbedrer arbejdsgange og øger effektiviteten i de udførte opgaver.

Omdrejningspunktet for Social serviceinnovation er ældre og socialt udsatte borgere. Disse grupper er et omkostningstungt område for kommunerne, hjemmeplejen, bosteder og plejehjem, som står overfor de samme udfordringer: Der er for meget registrering og for få hænder.

Der kigges på teknologier til pleje, medicinhåndtering, "early warning", øget selvhjulpenhed og medieret kommunikation.

Sund aldring


Sund aldring fokuserer på teknologiske løsninger og services, som hjælper og motiverer borgere til at fastholde et sundt liv og en aktiv alderdom. Det kan være teknologier som motiverer til bevægelse og fastholdelse af fysisk styrke og motorik, og løsninger som fremmer en sund livsstil fx gennem kost og socialt samvær og netværk.

Der kigges på løsninger til træning, monitorering, selvhjulpenhed, vejledning, it og sociale netværk.

Kontakt Welfare Tech

Kontakt Welfare Tech og hør nærmere...

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png